Array
(
  [_edit_lock] => Array
    (
      [0] => 1478077792:5
    )

  [_edit_last] => Array
    (
      [0] => 5
    )

  [_thumbnail_id] => Array
    (
      [0] => 15889
    )

  [tie_sidebar_pos] => Array
    (
      [0] => default
    )

  [tie_post_slider] => Array
    (
      [0] => 184
    )

  [_yoast_wpseo_opengraph-title] => Array
    (
      [0] => אבטלה
    )

  [_yoast_wpseo_opengraph-description] => Array
    (
      [0] => פורטל זהר הצפון / פוטרתם, ‬התפטרתם? קודם כל תירגעו, זה לא סוף העולם... הנה‭ ‬כל‭ ‬מה‭ ‬שאתם‭ ‬צריכים‭ ‬לדעת‭ ‬על‭ ‬זכאות לדמי אבטלה
    )

  [_yoast_wpseo_focuskw_text_input] => Array
    (
      [0] => אבטלה
    )

  [_yoast_wpseo_focuskw] => Array
    (
      [0] => אבטלה
    )

  [_yoast_wpseo_title] => Array
    (
      [0] => אבטלה
    )

  [_yoast_wpseo_metadesc] => Array
    (
      [0] => פוטרתם, ‬התפטרתם? קודם כל תירגעו, זה לא סוף העולם... הנה‭ ‬כל‭ ‬מה‭ ‬שאתם‭ ‬צריכים‭ ‬לדעת‭ ‬על‭ ‬זכאות לדמי אבטלה
    )

  [_yoast_wpseo_linkdex] => Array
    (
      [0] => 86
    )

  [_yoast_wpseo_content_score] => Array
    (
      [0] => 30
    )

  [_yoast_wpseo_primary_category] => Array
    (
      [0] => 240
    )

  [tie_views] => Array
    (
      [0] => 833
    )

  [essb_cached_image] => Array
    (
      [0] => https://zhk.wpengine.com/wp-content/uploads/2016/11/photo2.jpg
    )

  [rank_math_primary_category] => Array
    (
      [0] => 240
    )

  [rank_math_title] => Array
    (
      [0] => אבטלה
    )

  [rank_math_description] => Array
    (
      [0] => פוטרתם, ‬התפטרתם? קודם כל תירגעו, זה לא סוף העולם... הנה‭ ‬כל‭ ‬מה‭ ‬שאתם‭ ‬צריכים‭ ‬לדעת‭ ‬על‭ ‬זכאות לדמי אבטלה
    )

  [rank_math_focus_keyword] => Array
    (
      [0] => אבטלה
    )

  [rank_math_facebook_title] => Array
    (
      [0] => אבטלה
    )

  [rank_math_facebook_description] => Array
    (
      [0] => פורטל זהר הצפון / פוטרתם, ‬התפטרתם? קודם כל תירגעו, זה לא סוף העולם... הנה‭ ‬כל‭ ‬מה‭ ‬שאתם‭ ‬צריכים‭ ‬לדעת‭ ‬על‭ ‬זכאות לדמי אבטלה
    )

  [rank_math_robots] => Array
    (
      [0] => a:1:{i:0;s:0:"";}
    )

)

אבטלה

שתפו

פוטרתם, ‬התפטרתם? קודם כל תירגעו, זה לא סוף העולם… הנה‭ ‬כל‭ ‬מה‭ ‬שאתם‭ ‬צריכים‭ ‬לדעת‭ ‬על‭ ‬זכאות לדמי אבטלה

באדיבות המוסד לביטוח לאומי

הביטוח הלאומי דואג להבטיח למובטל אמצעי מחיה בתקופת האבטלה עד שיעלה בידו להיקלט בעבודה. דמי האבטלה משולמים למי שהיה עובד שכיר והוא רשום בלשכת שירות התעסוקה כמחוסר עבודהומתייצב בשירות התעסוקה לדרוש עבודה.

עליך לפנות ללשכת שירות התעסוקה מיד עם הפסקת עבודתך, ולהתייצב בלשכה במועדים קבועים כפי שייקבעו על ידהלשכות שירות התעסוקה מעבירות לביטוח הלאומי מדי חודש את הנתונים על מספר ימי האבטלה שנרשמו, ועל סמך נתונים אלה משלם לך הביטוח הלאומי את דמי האבטלה.

בבירורים הנוגעים למציאת עבודה ולהתייצבות בלשכה, עליך לפנות לשירות התעסוקה; בבירורים הנוגעים לתשלום דמי האבטלה, עליך לפנות לביטוח הלאומי.

את תיאור התהליך שעובר מובטל מול שירות התעסוקה והביטוח הלאומי, תמצא בחוברת ההסברה ״חוזרים למעגל העבודה״.

 

חשוב להתייצב מיד בשירות התעסוקה

חשוב לפנות בפעם הראשונה ללשכת שירות התעסוקה בסמוך להפסקת העבודה. הרישום בלשכת שירות התעסוקה וההתייצבות בה הם תנאים הכרחיים לקבלת דמי האבטלה.

אם לא תתייצב בלשכת שירות התעסוקה מיד עם הפסקת עבודתך, אתה עלול לאבד את זכאותך לדמי אבטלה. נוסף על כך, דמי האבטלה ישולמו לך רק לתקופה שלאחר ההתייצבות הראשונה שלך בלשכת שירות התעסוקה.

גם מי שיתחיל לקבל את דמי האבטלה רק לאחר 90 ימים מיום הפסקת העבודה (בגלל שעזב את עבודתו מרצונו, בלי הצדקה), חשוב שיתייצב בשירות התעסוקה בסמוך להפסקת העבודה, כדי שלא יאבד את זכאותו לדמי האבטלה.

 

תנאי הזכאות

לפניך מפורטים ארבעת תנאי הזכאות לקבלת דמי אבטלה. עליך לענות  על כולם כדי להיות זכאי לקצבה:

 

1. אתה מבוטח בביטוח אבטלה.

עלפי החוק אתה מבוטח בביטוח אבטלה, אם אתה עונה על שלושת התנאים האלה:

אתה תושב/ת ישראל, או אתה תושב ארעיבידך אשרה או רישיון לישיבת ארעי.

מלאו לך 18 שנים ועדיין לא הגעת לגיל 67.

אתה עובד שכיר ומעסיקך חייב בתשלום דמי ביטוח בעבורך.

העובדים האלה יהיו מבוטחים בביטוח אבטלה, למרות שהמעסיק שלהם אינו חייב בתשלום דמי ביטוח בעבורםוהם משלמים את דמי הביטוח בעבור עצמם

עובד שכיר שמעסיקו אינו תושב ישראל

עובד בשירות דיפלומטי או קונסולרי של מדינת חוץ

אלה אינם מבוטחים בביטוח אבטלה ואינם זכאים לדמי אבטלה:

עובד עצמאי.

מי שאינו עובד כלל.

חבר קיבוץ וחבר מושב שיתופי, למעט אם הם עובדים כשכירים מחוץ למשק, או מועסקים כשכירים עלידי הקיבוץ

בעל שליטה בחברת מעטים, גם אם הוא עבד בה כשכיר.

 

2. מלאו לך 20 שנים, ועדיין לא הגעת לגיל 67.  

אלה זכאים לדמי אבטלה, גם אם לא מלאו להם 20 שנים

חייל ששוחרר משירות חובהחוץ ממי ששוחרר בשל אי התאמה.

מי שסיים תקופת התנדבות בשירות לאומי של 24 חודשים, או בת שהפסיקה את השירות הלאומי עקב נישואין, בתנאי שהשלימה 6 חודשי שירות לפחות ונישאה בתוך 30 ימים מיום שהפסיקה את השירות הלאומי.

מי שסיים תקופת שירות בשירות לאומיאזרחי של 24 חודשים, או בת שהפסיקה את השירות הלאומיאזרחי עקב נישואין, בתנאי שהשלימה 6 חודשי שירות לפחות ונישאה בתוך 30 ימים מיום שהפסיקה את השירות הלאומיאזרחי.

בן 20-18, שצה״ל פטר אותו משירות חובה או דחה את שירותו מהסיבות האלה: בריאות, משפחה, חינוך, התיישבות ביטחונית או צורכי המשק הלאומי.

בן 20-18, שהוא המפרנס היחיד של משפחתו (הורים, אחים, בן זוג), או שיש לו ילד, ועיקר פרנסת הילד עליו.

בן 18-15 זכאי, בתנאים מסוימים, להענקת אבטלה.

3. השלמת תקופת אכשרה (תקופת ביטוח) קודם לאבטלתך.

השלמת תקופת אכשרה לפני תקופת האבטלה, כלומר היית מבוטח בביטוח אבטלה פרק הזמן הנדרש בחוק (גם אם אינו רצוף), ושולמו בעדך דמי ביטוח

תקופת האבטלה מתחילה ביום שבו נרשמת לראשונה בלשכת שירות התעסוקה.

עלפי תיקון בחוק, אם התייצבת לראשונה בלשכת שירות התעסוקה מ– 1.4.2013 ואילך, תידרש להשלים תקופת אכשרה של 12 חודשים לפחותשבעדם שולמו דמי ביטוח אבטלה בתוך 18 החודשים שקדמו לתחילת תקופת האבטלה.

לידיעתךעבודה בחלק מהחודש נחשבת לחודש עבודה מלאכלומראפילו יום עבודה אחד בחודש ייחשב לך כחודש עבודה בחישוב תקופת האכשרה.

בתקופת האכשרה ייכללו:

חודשי עבודה

ימי  חופשה וחג ששולם בעדם שכר (ימי פדיון חופשה, ששולמו עקב ניתוק יחסי עובד מעביד, לא יימנו לתקופת אכשרה)

ימי אבל

תקופת שירות סדירעד 6 חודשים

תקופת התנדבות בשירות  לאומי – עד 6 חודשים, למי שסיים תקופת התנדבות של 24 חודשים לפחות, וכן למי שהתנדבה לפחות 6 חודשים, ונישאה בתוך 30 ימים מיום שהפסיקה את השירות

תקופת שירות בשירות לאומיאזרחיעד 6 חודשים, למי שסיים תוקפת שירות של 24 חודשים לפחות, וכן למי ששירתה 6 חודשים, ונישאה בתוך 30 ימים מיום שהפסיקה את השירות

תקופת שירות מילואים

תקופת מחלה שבעדם היה העובד זכאי לדמי מחלה

התקופה שבעדה שולמו דמי פגיעה בעבודה

התקופה שבעדה שולמו דמי לידה

התקופה שבעדה שולמה גמלה לשמירת היריון

שני חודשי חופשה ללא תשלום ראשונים, שבהם חייב המעסיק לשלם את דמי הביטוח בעד העובד

התקופה שבעדה ניתן תשלום בשל אימתן הודעה מוקדמת על פיטורין

עבודה בחו״ל הנחשבת לתקופת אכשרה 

 

תקופות היעדרות מעבודה שמאריכות את תקופת ההתייחסות של 18 החודשים:

הכשרה מקצועיתעל פי הפניה או אישור של שירות התעסוקהעד 12 חודשים

מחלה או תאונה, שלא שולמו בעדם דמי מחלהעד 6 חודשים

חופשת לידה, לפי סעיף 6 לחוק עבודת נשים, אם לא שולמו בעדה דמי לידה

תקופת שמירת הריון, אם לא שולמה בעדה גמלה לשמירת היריון

חופשה ללא תשלום לאחר לידה, לפי סעיף 7 לחוק עבודת נשיםעד כרבע ממספר החודשים שבם עבדה, אך לא יותר מ– 12 חודשים מיום הלידה

היעדרות מעבודה מסיבות שאינן תלויות ברצונו של העובדעד חודש

 

4. אתה מובטל

אתה נחשב כמובטל, אם הפסקת את עבודתך, בין אם מרצונך ובין אם שפוטרת, ואתה רשום בלשכת שירות התעסוקה כמחוסר עבודה, ומתייצב בה, כדי לקבל עבודה בהתאם לתקנון שירות התעסוקה.

מי שהפסיק את עבודתו מרצונו, בלי סיבה מוצדקת, יתחיל לקבל את דמי האבטלה רק לאחר 90 ימים מיום הפסקת העבודה.

למרות זאת אתה צריך להתייצב בשירות התעסוקה בסמוך להפסקת העבודה, כדי לא לאבד את זכאותך.

מי שהפסיק את עבודתו מרצונו, מאחת הסיבות שהוגדרו בחוק ובתקנות כמוצדקות – צריך להמציא את המסמכים המתאימים להוכחת טענותיו, ויתחיל לקבל את דמי האבטלה כרגיל.

דוגמאות לסיבות מוצדקות להפסקת העבודה: התפטרות של עובד עקב מצב בריאותו שלו או של בן משפחתו, התפטרות בשל הרעה מוחשית בתנאי העבודה או שנוצרו נסיבות במקום העבודה שלא אפשרו לעובד להמשיך בעבודתו.

שינוי מקום המגורים או שינוי מקום עבודה, ייחשבו גם כן להתפטרות מוצדקת, בתנאי שהמרחק בין מקום המגורים החדש למקום העבודה עולה על 60 ק״מ, או 40 ק״מ לאם לילד שלא מלאו לו 7 שנים.

 

יולדת שהתפטרה מעבודתה

אישה שהתפטרה מעבודתה, לפני הלידה או אחריה, יראו בה כמי שהפסיקה את עבודתה מרצונהכלומר תתחיל לקבל דמי אבטלה רק לאחר 90 ימים מיום שהפסיקה את העבודה (עליה להמציא אישור מהמעסיק). אמנם עלפי חוק פיצויי פיטורין התפטרות של יולדת דינה כפיטורין, אך היא אינה נחשבת כסיבה מוצדקת לעניין עזיבת העבודה לפי חוק ביטוח אבטלה.

עם זאת, במקרים הבאים התפטרות של יולדת תוכר כהתפטרות מוצדקת:

המעסיק מאשר שהיולדת נדרשת לעבוד שעות עבודה ארוכות, ואין אפשרות לקצר את שעות עבודתה על פי חוק עבודת נשים.

המעסיק מאשר שהיולדת נדרשת לעבוד במשרה מפוצלת, גם יום אחד בשבוע.

היולדת גרה במרחק 40 ק״מ ממקום העבודה, או שהיא גרה במרחק קצר יותר ממקום העבודה, אבל משך הנסיעה או הסדרי התחבורה אינם מתאימים לשעות הפעילות המקובלות של מסגרות הטיפול לגיל הרך.

מי שלשכת שירות התעסוקה הציעה לו עבודה מתאימה, והוא סירב לקבלה, או מי שהלשכה הציעה לו הכשרה, השתלמות או הסבה מקצועית, וסירביתחיל לקבל דמי אבטלה רק לאחר 90 ימים מיום הסירוב, בכל פעם שסירב , ויופחתו לו 30 ימים ממניין הימים המגיעים לו.

 הכללים להתייצבות בלשכה לפי תקנון שירות התעסוקה:

עליך לבוא בעצמך ללשכת שירות התעסוקה בימים ובשעות הנהוגים במדור, שבו שובצת.

אם לא התייצבת באחד מהימים שנקבעו לך, רואים את הימים שבין ההתייצבות הראשונה ובין ההתייצבות השנייה כאילו עבדת בהם, ולא ישולמו לך דמי אבטלה בעדם.

אם התייצבת בלשכת שירות התעסוקה ביום אחר מהיום שנקבע להתייצבותך, ייחשב יום התייצבותך זה בלבד ליום אבטלה.

אתה עשוי להיחשב מובטל, גם אם אינך מתייצב בשירות התעסוקה, ובלבד שאתה אחד מאלה:

אתה לומד בהכשרה מקצועית, שלשכת שירות התעסוקה הפנתה אותך אליה, ובתנאי שהתחלת ללמוד בתוך 12 החודשים הרצופים מיום שנרשמת בלשכה כמובטל.

אתה עובד בעבודה שהשכר בה נמוך מדמי האבטלה

כתבה מעניינת:

מרכז מידע משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי כרמיאל צילום אלפונסו

יעודד הגירה לאזור? מרכז מידע חדש בכרמיאל לחיזוק הגליל

שתפומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי הקים מרכז מידע לחיזוק ההתיישבות וההעסקים בגליל. יפעל בשיתוף הרשויות …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *