עירייה בניין חיצוני 2016-6
עיריית כרמיאל. צילום ארכיון

דו״ח המבקר על העירייה: העסקת קרובי משפחה ומכרזים לא תקינים

שתפו

מבקר המדינה פירסם שורה של ליקויים בדוח הביקורת על עיריית כרמיאל לשנים 2016-2019: העסקת קרובי משפחה, חשש לזיקה פוליטית במכרזים לתפקידים בכירים, העסקת עובדים מעבר למותר, מכרזי כח אדם שלא נוהלו כראוי ועוד. העירייה: הליקויים הם מתקופת ההנהלה הקודמת, נלמד את מסקנות הדו״ח ונפעל ליישומן

 מאת גיל דובריש

מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, מתניהו אנגלמן, פירסם הבוקר (שלישי, 14.7) את דו״ח הביקורת העוסק ברשויות המקומיות ובין השאר בעיריית כרמיאל. מהדו״ח עולה סדרה חמורה של ליקויים ומינהל לא תקין לכאורה בשנים 2016-2019.

בחודשים יוני עד אוקטובר 2019 בדק משרד מבקר המדינה את התנהלותה של עיריית כרמיאל בשלושה נושאים: ניהול כוח האדם, שכר ותשלומים נלווים וטיפול העירייה בפניות ובתלונות הציבור, הבדיקה התמקדה בשנים שבין 2016 ל-2019. בדיקות השלמה נעשו באגף בכיר לבקרת הון אנושי ברשויות המקומיות במשרד הפנים ובאגף הממונה על השכר במשרד האוצר.

מצבת העובדים מול התקן

בשנים 2016-2018 מצבת המשרות הממוצעת בעירייה עלתה על מספר משרות התקן, ובפועל מספר העובדים שהעירייה העסיקה היה גדול יותר ממה שהתיר לה תקציבה המאושר. שיעור החריגה מחוץ לתקן בשנים אלה עמד על 5.4%, 1.6% וכ-11% בהתאמה.

נוסח המכרזים

ב-139 מכרזים מתוך 159 שנבדקו נמצא שהעירייה לא כללה בנוסח המכרז את מלוא הפרטים הנדרשים (בין השאר, ציון דרגה וכפיפות). בתשעה מקרים העירייה הקלה או החמירה בתנאי הסף שלא בהתאם להנחיות.

מכרזים למשרות מאוישות

ב-25 מהמכרזים נבחרו לתפקיד המוצע עובדים אשר איישו משרות במינוי זמני – במינוי בפועל או במילוי מקום, בלי שעובדות אלה פורסמו במכרז.

העסקת קרובי משפחה

העירייה לא השלימה מיפוי של כל העובדים שיש ביניהם קרבה משפחתית ולא פעלה להסדרת החשש לניגוד עניינים בהעסקתם.

חשש לזיקה פוליטית

בשני מכרזים לתפקידים בכירים בחרה העירייה מועמדים שלגביהם קיים חשש לזיקה פוליטית לראש העירייה, בלי שהצהירו על זיקה זו וללא קבלת חוות דעת היועץ המשפטי לגביה, ובלי שפורטו הנימוקים להעדפתם.

משרת מבקר העירייה

העירייה לא העסיקה מבקר עירייה במשרה מלאה כנדרש בחוק.

החתמת כרטיס נוכחות

בבדיקת דוחות נוכחות של כ-670 מעובדי העירייה לתקופה של נובמבר 2018 –  פברואר 2019, נמצא כי בין 5% ל-10% מהם לא הקפידו על החתמת כרטיס נוכחות כנדרש בתחילת יום העבודה או בסיומו.

תשלום בגין שעות נוספות וכוננות

העלות של השעות הנוספות בעירייה בשנת 2018 הייתה בסך 10.5 מיליון ש”ח, ושיעורה מתוך סך כל הוצאות השכר היה 6.9%, גבוה בהשוואה לעיריות דומות אחרות. העירייה שילמה בממוצע שנתי (לשנים 2016 – 2018) לכ-5% מעובדיה תוספת כוננות בהיקף של כ-1.09 מיליון ש”ח לשנה. כל זאת בלי שקבעה כללים ואמות מידה להקצאת שעות נוספות וכוננויות.

מסקנות מבקר המדינה

  • על העירייה לקבוע תקן כוח אדם התואם את צרכיה ולפעול להעסקת מבקר עירייה במשרה מלאה. עליה להקפיד שפרסום המכרזים וניהול ועדות הבחינה ייעשו בהתאם לכללים. עליה לפעול לצמצום השימוש במינויים זמניים, לערוך מיפוי של כל העובדים שיש ביניהם קרבה משפחתית ולהסדיר את החשש לניגוד עניינים בהעסקתם.
  • על העירייה לפעול לתיקון הליקויים הנוגעים להחתמת כרטיס נוכחות בידי עובדיה, לקבוע כללים לביצוע שעות נוספות ושעות כוננות, כולל הגדרת התפקידים המזכים בהן וציון היקפן, ולהקפיד כי התשלום בגינן יהיה בהתאם לדין. עוד עליה להקפיד על תשלום עבור החזקת רכב, הקצאת רכבים צמודים והשתתפות בהוצאות דלק, לעובדיה הזכאים לכך, בהתאם לכללים.
  • ראוי שהעירייה תבחן את הדרכים לצמצום הוצאותיה בגין שכר העובדים ולהתייעלות וחיסכון בהפעלת מנגנון כוח האדם שלה.
  • על משרד הפנים לבחון את הממצאים שעלו בדוח זה ולפעול לחידוד הנחיותיו לכלל הרשויות המקומיות בנושאים אלו.

סיכום

מהביקורת עולה כי נדרש שיפור בכל הקשור לניהול כוח האדם בעירייה. בשל העובדה ששיעור ההוצאות בגין שכר מסתכם בכ 48%- מתקציבה הכולל של העירייה, תיקון הליקויים יתרום להגברת היעילות התפקודית מול הצרכים השונים ולטיוב השירותים שהעירייה מספקת לתושביה.

מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, מתניהו אנגלמן: "אחת המטרות שלנו היא שהביקורת תהיה רלוונטית ואפקטיבית עבור הרשויות ועבור מקבלי השירותים מהרשויות המקומית. לרשות המקומית יש השפעה  על כל אחת ואחד מאתנו ובאופן טבעי כל אדם מתעניין בראש ובראשונה במה שקורה על סף ביתו ולכן פעלנו להנגשת הדוחות. בדו"ח זה בדקנו נושאים רוחביים ופרטניים ובאם הרשויות נהגו בחיסכון וביעילות, תוך עמידה בכללי המנהל התקין והצבענו על הליקויים שיש לתקן כדי לטייב את העשייה למען התושבים. אנו במשרד המבקר רואים חשיבות בביקורות חדשניות ופורצות דרך ואשר על כן ייחדנו פרק מיוחד בדבר פעילות הרשויות ונבחרי הציבור ברשתות החברתיות והקשר עם התושבים ברשתות אלו. כולי תקווה כי כלל נושאי הדוח ילמדו ע"י כלל הרשויות המקומיות".

מעיריית כרמיאל נמסר בתגובה:

״הליקויים שצוינו בדו"ח מבקר המדינה מתייחסים לשנים 2016-2018, בתקופת ההנהלה הקודמת שהוחלפה בשנת 2019: ראש העיר הקודם וסגניו פרשו, מנכ"ל העירייה הקודם ומנהלת משאבי האנוש הקודמים פרשו ואין בכוונתנו למתוח ביקורת על קודמנו שתרמו רבות לעיר״.

״ראש העיר משה קונינסקי נבחר בין השאר לשנות נושאים שצוינו בדו"ח שהיו ידועים זה מכבר והוא מוביל מיום כניסתו לתפקיד תכנית התייעלות ומצוינות לשיפור התרבות הארגונית בשיתוף משרד הפנים. תכנית שכבר מספקת תוצאות וביניהן: צמצום מצבת עובדי העירייה ב- 8% מ- 1030 ל כ- 950 כיום״.

״בהתייחסותו של מבקר המדינה לשינויים החיוביים שנערכו בשנת 2019 לאחר כניסת ראש העיר וההנהלה החדשה נכתב:

׳משרד מבקר המדינה מציין לחיוב את השיפור שנעשה בעיריית כרמיאל בשנת 2019 הן ברישום הפרוטוקולים של ועדות הבחינה הן בפירוט של נימוקי הוועדות׳.

׳יש לציין בחיוב את רמת המחשוב ואת ההקפדה על שמירת הנתונים בדיווחי נוכחות העובדים׳.

׳משרד מבקר המדינה מציין לחיוב את מעבר העירייה לדלקן במקום כרטיסי דלק דבר המגביר את הבקרה ותורם להתייעלות׳.

״בהתייחס לשנת 2019, שני המכרזים בוצעו כדין ונבחרו בהן מועמדות ראויות בעלות תואר שני עם ניסיון רב בתחום הציבורי וברשויות מקומיות!!! כך עולה גם מהתייחסותו כמתחייב עפ"י כללי מינהל תקין של היועץ המשפטי של העירייה עו"ד שלמה גבע לשני המינויים המוזכרים בדו"ח: "הגעתי לכלל מסקנה שאין חשש לניגוד עניינים בין מילוי התפקיד ע"י המועמדת לבין ענייניה האחרים".

״חשוב להבהיר שמשרד הפנים אישר מנויים אלו ושמבקר המדינה לא מצא רבב בהתנהלותו של ראש העיר בעניין״.

״לצערנו בשל תקלה טכנית/טעות מצערת, חוות הדעת של היועץ המשפטי של העירייה, לא הועברה למבקר המדינה טרם פרסום הדו"ח. לאחר שנעביר למבקר המדינה את חוו"ד של היועץ המשפטי לעירייה, אין לנו צל צילו של ספק, שמבקר המדינה יסיר סעיף זה מהדו"ח״.

״בכוונת העירייה ללמוד את מסקנות דו"ח מבקר המדינה ולפעול ליישומן״.

כתבה מעניינת:

טניה מזרסקי חברת כנסת

מזל טוב, מזרסקי!

שתפוהיסטוריה בכרמיאל: אם לא יקרה משהו חריג במיוחד ב-48 השעות הקרובות, תיכנס ממלאת מקום ראש …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.