צילום ארכיון. לרכבים המצולמים אין כל קשר לכתבה

מבקר המדינה: ליקויים בהתנהלות העירייה בנושא הסעות תלמידים

שתפו

בדו”ח שפורסם לאחרונה ואשר בודק את שנת הלימודים הקודמת, נמצאו חריגות בכל הקשור לפיקוח ובקרה על חברות ההסעות, חוזי התקשרות עם החברות, ליקויי בטיחות, אי עמידה בחוזר מנכ”ל בנושא מלווים ואי-פיקוח על כשירותם של נהגי ההסעות. עיריית כרמיאל: הליקויים הבודדים שנמצאו, תוקנו

מאת גיל דובריש

בשלהי שנת 2014 החל משרד מבקר המדינה לבדוק את הסעות התלמידים למוסדות החינוך בארץ. הבדיקה נעשתה לאורך שנת הלימודים הקודמת במספר רשויות מקומיות ובהן עיריית כרמיאל. בין היתר נבדקו חוזי ההתקשרות עם חברות ההסעה, בטיחות בהסעות התלמידים, פיקוח ובקרה על ביצוע ההסעות, הסעות תלמידים בקווי שירות בתחבורה הציבורית, ליווי בהסעות של תלמידי החינוך המיוחד ועוד.

במכרז ההסעות שפרסמה עיריית כרמיאל באוגוסט 2014 לקווים שונים, זכו 11 קבלנים, והם החלו בביצוע ההסעות בתחילת שנת הלימודים התשע”ה, דהיינו בספטמבר 2014. מספר התלמידים שנזקקו לשירותי ההסעות עמד על 348, מתוכם 318 תלמידי החינוך המיוחד. סך ההוצאות על ההסעות הסתכם בכ-5 מיליון ש”ח.

במסגרת הכנת הדו”ח, ביצעו נציגי משרד מבקר המדינה סיורים בכרמיאל ומצאו ליקויי בטיחות סביב שבעה בתי ספר, ובהם מחסור במעקות הולכה ובפסי האטה.

עיריית כרמיאל מסרה בתשובתה למבקר המדינה על הממצאים האלו, כי היא פועלת רבות להתקנת אמצעי בטיחות סביב מוסדות החינוך באמצעות מינהל ההנדסה של העירייה.

רשיונות הסעה 

מדו”ח מבקר המדינה עולה כי עיריית כרמיאל לא ביצעה מעקב שוטף אחר חידוש תוקף רישיונות ההסעה ורישיונות רכבי ההסעות ולא דרשה מהקבלנים להמציא מסמכים לפני שהם החליפו רכבים. המבקר מציין כי “העירייה התקשרה עם 11 קבלני ההסעות במכרז שנערך באוגוסט 2014, ורישיונות ההסעה היו בתוקף עד דצמבר 2014. במועד סיום הביקורת טרם נדרשו הקבלנים להציג רישיונות הסעה תקפים”.

משרד מבקר המדינה העיר לעיריית כרמיאל ורשויות נוספות שבהן נמצאו הליקויים, כי עליהן לדרוש מחברות ההסעה לצרף לחוזה ההסעות האחיד רשימת כלי רכב עדכנית שבה יצוינו סוגי הרכבים המבצעים את ההסעות, מספר הרישוי שלהם ושנת הייצור וכן העתקים של רישיון הרכב ושל רישיון ההסעה; עוד נמסר כי על הרשויות המקומיות לקיים מעקב שוטף אחר חידוש תוקף רישיונות ההסעה של רכבי ההסעות לאחר שתוקפם פג.

העירייה מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה, כי בעקבות הערות הביקורת, היא תבקש לחייב בחוזה ההסעות את הקבלנים ו/או את קציני הבטיחות בתעבורה של הקבלנים להגיש תצהיר בדבר קיום אישורים עדכניים.

חתימת חוזים

בביקורת הועלה עוד, כי במרץ 2015 טרם נחתם חוזה ההסעות האחיד עם אחד הקבלנים, המבצע עבור עיריית כרמיאל הסעות בשישה מסלולים. למרות בקשות חוזרות של העירייה שהקבלן יחתום על החוזה וישלים את הגשת המסמכים, בהם ערבות בנקאית ומסמכי כלי הרכב שיבצעו את ההסעות, הוא טרם עשה כן. נמצא כי הקבלן מבצע את ההסעות במסלולים שבהם זכה, אולם העירייה מעכבת את התשלום עד המצאת כל המסמכים הנלווים והחוזה החתום.

בהמשך הדו”ח, מצויין כי “לדעת משרד מבקר המדינה, על הרשויות המקומיות להקפיד לקבל לידיהן את רשימות הנהגים המסיעים את הילדים, לרבות אישורי משטרה שלפיהם לא הורשעו בעברות מין ואישורים רפואיים על מצבם הבריאותי, ולצרפן למסמכי חוזה ההסעות. עליהן גם להקפיד לעדכן במועדים שייקבעו מראש את הרשימות והאישורים שברשותן. על הרשויות המקומיות לוודא שנהגים המבצעים הסעות תלמידים עומדים בתנאי הכשירות הנדרשים”.

עיריית כרמיאל מסרה בתשובתה לגבי סעיף זה, כי לדעתה צריך לבקש מהקבלנים להגיש תצהיר ובו שמות הנהגים וכל האישורים הנדרשים.

ערבויות בנקאיות

עוד ליקוי בדו”ח מתייחס לכך שבעיריית כרמיאל לא נמצאו הערבויות הבנקאיות של חלק מחברות ההסעה.

בחוזה ההסעות האחיד נקבע כי לצורך הבטחת ביצוע התחייבויותיו של הקבלן על פי מסמכי החוזה, עליו להמציא עם חתימת החוזה כתב ערבות בנקאית או ערבות של חברת ביטוח (לפי הנוסח בנספח ה’ לחוזה), בסכום השווה ל-5% מסכום ההתקשרות השנתי המוערך. הערבות תהיה תקפה ל-13 חודשים ממועד חתימת החוזה, והקבלן מתחייב להאריך את תוקפה מפעם לפעם, לפי דרישת הרשות. עוד נקבע כי אי-המצאת ערבות כזאת תיחשב הפרה יסודית של החוזה, והרשות המקומית תהיה זכאית לבטל אותו לאלתר ולתבוע מהקבלן פיצויים על הפרתו. משרד מבקר המדינה העיר לעיריית כרמיאל כי עליה להקפיד על המצאת ערבויות בנקאיות ולמצות את זכויותיהן בעניין זה בהתאם לחוזה ההסעות האחיד.

העירייה מסרה בתגובתה למבקר בסעיף זה, כי הליקוי תוקן וערבויות הביצוע של הקבלנים הומצאו כנדרש.

העסקת קבלני משנה

העירייה התקשרה כאמור עם 11 קבלנים להסעת התלמידים, ולא אישרה להם בכתב להעסיק קבלני משנה. ואולם, על-פי הדו”ח מנהל אגף הסעות בעירייה, מסר לנציגי משרד מבקר המדינה במהלך הביקורת, שידוע לו כי מדי פעם הקבלנים מעסיקים קבלני משנה. בעירייה לא היו מסמכים הנוגעים לכך. משרד מבקר המדינה העיר לעירייה כי משבחרה לקבוע שלא ניתן להעסיק קבלני משנה, עליה לאכוף את קביעתה על הקבלנים הזוכים. אם תחליט להתיר זאת, עליה לאשר זאת בכתב ולבקש כי יוצגו לה פרטי כלי הרכב והנהגים של קבלני המשנה והרישיונות והאישורים הנוגעים אליהם, לרבות רישיונות ההפעלה.

עיריית כרמיאל מסרה בתשובתה למבקר כי הפעלת קבלני המשנה תוסדר בהתאם להערת הביקורת.

פיקוח על הבטיחות

נושא נוסף שקיבל אזכור בדו”ח, היה העסקתו של קצין בטיחות בכרמיאל בהיקף של 50% משרה. בבדיקה הועלה כי קצין הבטיחות של העירייה אינו מטפל בסוגיית הסעות התלמידים, לרבות פיקוח ובקרה על עמידתם של כל הרכב ושל חברות ההסעה בתנאי הבטיחות הנדרשים. קצין הבטיחות, כך נטען, אינו מפקח כנדרש על רכבי הסעות התלמידים ולא מינה רכז תחבורה שיפקח על קיום דרישות הבטיחות בהסעות תלמידים, כמתחייב מחוזר המנכ”ל.

לדעת משרד מבקר המדינה, נוסף על הפיקוח שעליהן לבצע על ההסעות, על הרשויות המקומיות לדרוש מקציני הבטיחות של חברות ההסעה, להגיש להן דיווחים תקופתיים על עמידתם של כלי הרכב המבצעים את ההסעות בדרישות הבטיחות – ולצרף לדיווחים את המסמכים הנקובים בחוזה ההסעות האחיד.

בתשובה מסרה העירייה כי היא תגדיר את תפקיד קצין הבטיחות שלה ותנחה אותו לערוך ביקורות בטיחות ברכבי הסעות התלמידים. עוד הוסיפה בתגובתה כי תחייב את חברות ההסעה להעביר אליה דיווחים תקופתיים בנוגע לעמידתם של כלי הרכב בדרישות הבטיחות.

במשרד המבקר ציינו גם לטובה את העירייה על כך שהתרתה בחברות ההסעה וקנסה אותן כנקבע בחוזה ההסעות האחיד, בשנים 2012-2015, בעיקר בעקבות תלונות על איחורים למוסדות החינוך, שנמצאו מוצדקות.

קווי תחבורה ציבורית לתלמידים

בתקנות לימוד חובה ובחוזר המנכ”ל, המרחק המזערי בין מקום המגורים לבית הספר הקרוב ביותר המצדיק השתתפות בהוצאות הסעה הוא שני קילומטרים לתלמיד מגן חובה ועד כיתה ד’, ושלושה קילומטרים לתלמיד בכיתה ה’ ומעלה. תלמידים אשר עומדים בקריטריונים אלה זכאים למימון נסיעותיהם לבית הספר ובחזרה באמצעות כרטיסיות לתחבורה ציבורית.

מדוח המבקר עולה כי “בשנת 2014 רכשה עיריית כרמיאל כרטיסיות לתחבורה ציבורית עבור 590 תלמידים הזכאים להשתתפות בהוצאות נסיעה לבית הספר. ל-24 תלמידים נוספים הזכאים לכרטיסייה שילמה העירייה את השווי הכספי של כרטיסייה, שהסתכם בכ-1,200 ש”ח לתלמיד לשנה. התשלום בוצע בשקים לפקודת משפחות התלמידים, והותנה בכך שאין למשפחה חוב ארנונה. אם נמצא חוב, קיזזה אותו העירייה כנגד התשלום עבור הכרטיסייה.

משרד מבקר המדינה מעיר לעיריית כרמיאל כי משהחליטה על אפשרות המרת הכרטיסייה בשווה כסף, היה עליה להודיע על כך לכלל התלמידים הזכאים”.

עיריית כרמיאל ציינה בתשובתה כי “רק במקרים חריגים וכנגד בקשה מנומקת ממירה העירייה את הכרטיסייה לשווה כסף”.

לדעת משרד מבקר המדינה, קיזוז שווי הכרטיסייה כנגד חובות ארנונה אינו עולה בקנה אחד עם נוהל קיזוז חובות ברשויות המקומיות שפרסם מנכ”ל משרד הפנים ועם המטרה שלשמה נועד מימון הנסיעות, והוא עלול לפגוע בתלמידים.

מלווים בהסעות

סעיף נוסף נוגע למלווים המועסקים בהסעות תלמידים בחינוך המיוחד. חוזר המנכ”ל מגדיר את כישורי המלווה כדלהלן: עליו להיות בן 18 ומעלה; לדעת את השפה העברית, ובכלל זה קריאה וכתיבה, ובהסעות של תלמידים דוברי ערבית – את השפה הערבית; עליו להיות ללא עבר פלילי, ובכלל זה היעדר הרשעה בעברת מין בהתאם להוראות החוק למניעת העסקה של עברייני מין, ועל פי התקנות למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים (אישור המשטרה), התשס”ג-2003; עליו להיות בעל יחס חם לילדים ויכולת ליצור אתם קשר.

בעיריית כרמיאל לא היו מסמכים המעידים על מילוי תנאי חוזר המנכ”ל, ובהם אישור משטרה על היעדר עבר פלילי והיעדר הרשעה בעברות מין של המלווים. כמו כן, המלווים אינם מקבלים הכשרה מסודרת מטעם הרשות המקומית לקראת עבודתם עם ילדים בעלי מוגבלויות שונות. יצוין כי קיום הכשרה נתון לשיקול דעתה של הרשות ומבוצע בהתאם למשאביה.

משרד מבקר המדינה העיר לעיריית כרמיאל כי עליה להקפיד להמציא את כל המסמכים הנדרשים הנוגעים למלווים, לרבות אישורים על היעדר עבר פלילי והרשעה בעברת מין, לפני העסקתם.

עיריית כרמיאל מסרה בתשובה כי בעקבות הערות הביקורת, נדרשו המלווים להשלים את המצאת האישורים מהמשטרה על היעדר עבר פלילי והיעדר הרשעה בעברות מין.

בתגובה לפניית זהר הצפון מסרה דוברת העירייה לביאה שלו-פישר: “בנושא הסעות תלמידים, דו”ח המבקר נלמד, הליקויים הבודדים שנמצאו, תוקנו והעירייה פועלת בהתאם לחוק. דו”ח על תיקון הליקויים הועבר כבר ב- 21.5.15 למבקר המדינה”.

כתבה מעניינת:

פינוי אישה מביתה במהלך שריפה. צילום דוברות כב״ה צפון

כרמיאל: אישה נפגעה בדליקה שפרצה בביתה

שתפומאת גיל דובריש תושבת כרמיאל נפגעה בדליקה שפרצה בביתה היום (חמישי) לפנות בוקר. בשעה 5 …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.