בית / Fun / פרשת השבוע - הרב יעקב ידיד / פרשת וארא: הבחירה החופשית יסוד האדם
פרשת השבוע פרשה מעודכן 2018

פרשת וארא: הבחירה החופשית יסוד האדם

שתפו

בס"ד

יכולותיו המיוחדות של האדם שהוזכרו כבר קודם, מחייבות אותו להוציא את עצמו לפועל. כל אדם רוצה לחיות את חייו על פי דרכו, על פי השקפת עולמו, על פי בחירתו. החירות הנפשית, הפיסית והכלכלית היא משאת נפשו של כל אדם, הוא יכול לשמוח גם במעט שיש לו והוא שלו, ולא בהרבה ושל אחרים, כך אומרים חז"ל :"טוב לאדם קב שלו מתשעה קבין של חברו". ואם נכון הדבר בחיים האנושיים על אחת כמה וכמה בחיי תורה ומצוות, כל מושגי האמונה, וכל מושגי שכר ועונש ועולם הבא בנויים על החירות של האדם לבחור בטוב או ברע, וכך כתב הרמב"ם בהלכות תשובה: "רשות לכל אדם נתונה אם רצה להטות עצמו לדרך טובה ולהיות צדיק הרשות בידו, ואם רצה להטות עצמו לדרך רעה ולהיות רשע הרשות בידוודבר זה עיקר גדול הוא, והוא עמוד התורה והמצוה…" (פרק ה' בכל ההלכות שם). ובספר "משך חכמה" כתב שהבחירה החופשית היא הצלם אלוקים שנמצא באדם, ובזה דומה האדם לאלוקיו יותר מן המלאכים שהם מבצעים שליחותם בלא יכולת לשנות, והאדם הוא היחיד בעל הבחירה. וכדברי התנא דבי אליהו: "מעיד אני עלי שמים וארץ בין איש בין אישה בין עבד ובין שפחה הכל לפי מעשיו רוח הקודש שורה עליו".

האם המצרים היו מוכרחים?

שאלנו קודם, איך יתכן כי המצרים החוטפים מכה אחרי מכה לא מתעוררים להבין כי הם חייבים לשלוח את ישראל, מדוע היו צריכים להגיע למכת בכורות, שנאמרה להם מראש, מדוע לא התמרדו בפרעה ודרשו להוציא מייד את ישראל ממצרים? אולם המתבונן בפסוקי פרשתינו, ימצא כי אולי פרעה כלל לא היה מסוגל לשלוח את ישראל: כבר מההתחלה אומר הקב"ה למשה שפרעה לא ישמע אליהם, הוא אומר לו שהיציאה תהיה ביד חזקה, ואף על פי כן הוא שולח את משה כדי לאפשר לפרעה לבחור את דרכו בחופשיות, אבל בהמשך במכת הכינים כותב הפסוק: "ויחזק ה' את לב פרעה ולא שמע אליהם כאשר דיבר ה' אל משה" (שמות ט' , י"ב, וכך גם במכת הארבה בפרק י' פס' כ'). לפי משמעות פסוקים אלה, ניטלה הבחירה מפרעה והוא נידון שלא באשמתו, הרי אם הוא לא מסוגל לבחור את דרכו מדוע שייענש על בחירתו הרעה? ובאמת צריך לשאול מדוע, מדוע הקב"ה מכביד את לב פרעה, ואחר כך מעניש אותו. האם אין כאן פגיעה ממשית בצלם האלוקים שבאדם? אולי פרעה היה משחררם מרצונו אחרי מכת החושך, ולפני נכת בכורות שנגזרה עליהם?

רשעה מאבדת בחירה

מפרשים רבים מתלבטים בשאלה זו, והרמב"ם בהלכות תשובה שכבר הזכרנו לעיל עונה על כך בחריפות: "ואפשר שיחטא אדם חטא גדול או חטאים רבים עד שיתן הדין לפני דיין האמת שיהא הפרעון מזה החוטא על חטאים אלו שעשה ברצונו ומדעתו שמונעין ממנו התשובה ואין מניחין לו רשות לשוב מרשעו כדי שימות בחטאו שיעשהלפיכך כתוב בתורה ואני אחזק את לב פרעה, לפי שחטא מעצמו תחילה והרע לישראל הגרים בארצו שנאמר: הבה נתחכמה לו, נתן הדין למנוע התשובה ממנו, עד שנפרע ממנו, לפיכך חיזק הקב"ה את ליבו…" (שם פרק ו' הלכה ג'). כלומר על פי שיטת הרמב"ם אכן נטל הקב"ה בשלב מסויים את הבחירה מפרעה, והוא לא היה בן חורים להחליט על שחרור ישראל ממצרים. וזאת אחר שעשה להם רעות רבות כל כך בבחירתו, ואחרי שהרג את בניהם, ושיעבד בהם באכזריות, נטלה ממנו הבחירה כחלק מהעונש על חטאיו. פרעה מדרדר בתחילה מרצון, ואחר כך כבר לא יכול לעצור את הידרדרותו וסופו, וזאת בגלל רוע ליבו ומעשיו מלכתחילה.לפי שיטה זו מובנים יותר פסוקי התורה בתחילת פרשת בוא : "ולמען תספר באוזני בהנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים ואת אותותי אשר שמתי בם…" כמובן שאין להשוות לפרעה אדם אחר שגם אם חטא, אם לא הגיע לרשעה נוראה שכזו, עדיין הוא בבחירתו.

פרקי אבות

המשנה הבאה מביאה את דברי רבן גמליאל: רבן גמליאל אומר: עשה לך רב והסתלק מן הספק". הספק הוא מאויביו הרוחניים של האדם, לשעתו באופן זמני אין מי שלא חווה אותו, אבל כשהספק מכרסם בנפשנו הוא מביא את האדם לחוסר עשיה, חוסר יכולת לתקדם ולהתפתח, הוא משאיר את האדם עם חצי אנרגיה, ועם חלקיות והרגשה לא שמחה ולא בריאה. כל אדם מסתפק לפעמים בהמשך דרכו, במקום העבודה, בתוך חיי המשפחה, אבל הספק חייב להיות זמני, חייבים להתעלות מעל הספיקות, כדי לסלול דרך ולהתקדם. רבן גמליאל בדבריו מברר זאת, "הסתלק מן הספק" – תנהג באופן שבו יש לך בטחון כגול יותר, תתעלה למצב שבו כבר אין ספק. תחליט מתי להחליט, ואל תישאר מסופק.

אקטואליה מזווית יהודית

ביום ראשון האחרון כ"ב בטבת בפעם הראשונה בתולדות ישיבות ההסדר, ולכבוד שבעים שנה למדינת ישראל, התאספו כל ראשי הישיבות של כ-70 ישיבות ההסדר מכל הארץ, ואיתם רמי"ם מהישיבות וקהילות וציבור הסמוכים לישיבה ליום שבו סיימו כולם את הש"ס ביום אחד. כך זה התבצע: כל חברותא לומדת באותו היום שמונה דפים, כל אחד דפים אחרים, ו-346 חברותות מסיימות במהלך לימוד של יום שלם את כל הש"ס. זה מבצע נפלא המדגיש את מקומה של הגמרא בסדר היום הישיבתי ובישראל בכלל. ישיבת ההסדר כרמיאל שלנו, שלחה את ראש הישיבה הרב יעקב ידיד, את ראש הכולל הקהילתי הרב יחזקאל שטרן ואת חברי הכולל ללימוד של יום שכולו תורה, ובתוכם עו"ד יעקב סופר יחד עם מנהל הישיבה ר' יאיר שטרן, ובסיומו של היום התקיים סיום הש"ס כולו, מחווה מיוחדת למדינת ישראל.

אורות השבוע

כותב הרב קוק בספרו אורות: "האהבה הגדולה שאנו אוהבים את אומתנו, לא תסמא את עיננו מלראות את כל מומיה, אך גם אחרי הביקורת היותר חופשית נקייה היא מכל מום. כולך יפה רעייתי ומום אין בך" כשהביקורת גם היותר נוקבת באה מזווית זו, היא רק גורם חיובי להתפתחות ולהתקדמות.

כתבה מעניינת:

פרשת השבוע פרשה מעודכן 2018

פרשת תרומה: עומדים מול ארון הקודש ביראה

שתפובס"ד במרכזו של כל בית כנסת, עומד ארון הקודש. בו מונחים ספרי התורה, פרוכת מכסה …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.