Array
(
  [_edit_last] => Array
    (
      [0] => 1
    )

  [_thumbnail_id] => Array
    (
      [0] => 5863
    )

  [slide_template] => Array
    (
      [0] => default
    )

  [_yoast_wpseo_focuskw] => Array
    (
      [0] => מיסוי הכנסות מחו"ל
    )

  [_yoast_wpseo_metadesc] => Array
    (
      [0] => תושב ישראל – מיסוי הכנסות מחו"ל
    )

  [_yoast_wpseo_linkdex] => Array
    (
      [0] => 77
    )

  [post_views_count] => Array
    (
      [0] => 1669
    )

  [tie_views] => Array
    (
      [0] => 463
    )

  [essb_cached_image] => Array
    (
      [0] => https://zhk.wpengine.com/wp-content/uploads/2014/10/Animated-American-Money-Falling-Around-a-Man.jpeg
    )

  [rank_math_description] => Array
    (
      [0] => תושב ישראל – מיסוי הכנסות מחו"ל
    )

  [rank_math_focus_keyword] => Array
    (
      [0] => מיסוי הכנסות מחו"ל
    )

  [rank_math_robots] => Array
    (
      [0] => a:1:{i:0;s:0:"";}
    )

)
תושב ישראל – מיסוי הכנסות מחו"ל
תושב ישראל – מיסוי הכנסות מחו"ל

תושב ישראל – מיסוי הכנסות מחו"ל

שתפו

על פי הדין ערב הרפורמה, בסיס החיוב במס בישראל היה בעיקרו טריטוריאלי. על פי בסיס חיוב זה, הוטל  מס הכנסה על הכנסה אשר הופקה או נצמחה בישראל, בין אם הופקה על ידי תושב ישראל ובין אם על ידי תושב חוץ. כן הוטל מס הכנסה על הכנסה אשר נתקבלה לראשונה בישראל (גם אם הופקה או נצמחה בחו"ל). בסיס החיוב בגין "קבלת" הכנסה לראשונה בישראל היה רלוונטי בעיקר לגבי הכנסות פסיביות (דיבידנט, ריבית, תמלוגים, שכר דירה וכדומה).

במסגרת הרפורמה אומץ בסיס פרסונלי. על פי הדין לאחר רפורמה, תושבי מס ישראלים חייבים במס על הכנסותיהן בין אם אלה הופקו או נצמחו בישראל ובין אם מחוצה לה, ללא כל קשר למקום קבלתן של אותן הכנסות. תושבי חוץ ימוסו כבעבר על הכנסות ממקורות ישראליים, על פי כללי המקור שנקבעו, במפורט בהמשך.

הגדרת "תושבות" לעניין דיני המס:

בשיטת המיסוי על בסיס כלל עולמי (פרסונלי) קיימת חשיבות מכרעת לסוגיית הגדרת תושבות המס של הנישום. כאמור לעיל, תושב ישראל ימוסה על בסיס כלל עולמי, בעוד שתושב חוץ ימוסה רק בגין הכנסות ממקור ישראלי.

מבחן התושבות לעניין יחידים:

על פי הדין ערב התיקון לחוק, כפי שבא לידי ביטוי בפסיקת המשפט, יחיד נחשב לתושב ישראל אם "מרכז חייו" בשנת המס הוא בישראל. על פי מבחן "מרכז החיים" יש לבחון את מרבית זיקותיו של היחיד, לקבוע האם מרכז חייו הוא בישראל.

במסגרת התיקון עוגן מבחן מרכז החיים . לעניין זה נקבע, כי על מנת לקבוע האם מרכז חייו של יחיד הינו בישראל יש להביא בחשבון את מכלול קשריו המשפחתיים, הכלכליים והחברתיים של הנישום, ובכלל זה יובאו בחשבון השיקולים הבאים:

– מקום ביתו הקבוע של הנישום ומקום המגורים שלו ושל בני משפחתו.

– מקום עיסוקיו הרגילים או קבועים או מקום העסקתו הקבוע של הנישום.

– מקום האינטרסים הכלכליים, הפעילים והמהותיים של הנישום.

– מקום פעילותו של הנישום בארגונים, באיגודים ובמוסדות שונים.

לשם ביסוס הקביעה אם יחיד הינו תושב ישראל, אם לאו, נקבעו חזקות הניתנות לסתירה הן על ידי היחיד והן על ידי פקיד השומה, כדלקמן:

– יחיד ששהה בישראל בשנת המס 183 ימים או יותר, חזקה שמרכז חייו בשנת המס בישראל;

– יחיד ששהה בשנת המס 30 ימים או יותר וסך תקופת שהייתו בישראל בשנת המס ובשנתיים שקדמו לה היא 425 ימים או יותר, חזקה שמרכז חייו בשנת המס בישראל.

שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, הוסמך לקבוע כי יחידים מסוימים, שהם עובדי מדינה או עובדי מוסדות מסוימים (קק"ל, רשויות מקומיות, סוכנות יהודית, חברות ממשלתיות וכיו"ב), ייחשבו כתושבי ישראל, אף אם אינם תושבי ישראל על פי המבחנים דלעיל. כמו כן, רשאי שר האוצר לקבוע כי סוגי יחידים מסוימים לא ייחשבו כתושבי ישראל. מכוח סמכות זו הותקנו תקנות בהן נקבע כי יראו כתושב ישראל יחיד אשר הינו עובד מדינת ישראל, אם יחסי עובד-מעביד החלו כשהיה תושב ישראל, וכן עובד של הגופים הנוספים המנויים לעיל (קק"ל וכיו"ב), עד תום חמש שנים מן המועד בו החל לעבוד מחוץ לישראל עבור אותו המעביד.  כן נקבע כי יראו סוגים מסוימים של יחידים כתושבי חוץ למשך תקופה של חמש (ובמקרים מסוימים שלוש) שנים ממועד הגעתם לישראל. ברשימה זו נכללים בין היתר נציגים דיפלומטיים וקונסולריים, חיילים של צבאות זרים, סטודנטים, עיתונאים, ספורטאי חוץ וכיו"ב.

 

למען הסר ספק, השימוש במידע הכלול בו אינו מהווה בשום אופן תחליף לייעוץ מקצועי,לרבות ייעוץ חשבונאי מבעלי מקצוע. כמו כן המידע אינו בשום דרך בגדר חוות דעת מקצועית.

לקבלת מידע מקצועי וייעוץ נוסף ניתן לפנות במייל[email protected] או בטלפון 04-6266646

כתבה מעניינת:

שתיין צילום אילוסטרציה: Pixabay

קמצן, מתלהב או חבר אמת: איזה סוג של שתיין אתה?

שתפוכמו חבר אמת, אלכוהול תמיד נמצא שם: כשעצוב, כששמח, במסיבה הכי שווה ובאירוע המרגש ביותר. …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *